درباره ما

وب سایت دبیر خوب برای فعالیت آموزشی اساتید طراحی شده و با ایجاد آزمون آنلاین چهار گزینه ای برای اساتید امکان گسترده ای برای سنجش و ارزیابی دانش آموزان خود می دهد. اساتید در ابتدای ثبت نام مبلغی برای شروع به فعالیت دریافت می کنند. بعد از آن می توانند با ایجاد آزمون و فروش در وب سایت دوباره درآمد داشته باشند و یا با ارسال سوال به بانک کارمزد بالا دریافت کنند و دوباره شروع به فعالیت کنند.